ДГ "Пролет"

Детска градина в с. Първенец, общ. Родопи

Дейността в ДГ "Пролет" село Първенец е изцяло подчинена на изискванията на Закона за предучилищното и училищното образование и е ориентирана основно към детето и неговото благополучие.

Целта, към която се стреми екипът на детската градина е свързана с даване на равен шанс за духовно развитие, качествено обучение и възпитание на всяко дете.

Обучението и възпитанието на децата е съобразно Държавните образователни изисквания и образователните програми, утвърдени и одобрени от МОН.

Наша основна цел е да бъде достигната оптимална самостоятелност и творчество на децата в процеса на тяхното участие, в различините образователни дейности.