ДГ "Пролет"
Детска градина в с. Първенец, общ. Родопи

Мисия и визия

ВИЗИЯ на ДГ ”ПРОЛЕТ”

  

    Детска градина „Пролет” – е съвременна образователна институция, в която: 

 • Даваме на всяко дете обич, уважение, избор и така го правим щастливо, защитено, разбирано и подкрепяно.
 • При нас детето учи играейки, изследва света, експериментира, общува и във всеки един момент е център на педагогическото взаимодействие.
 • Чрез екипа от професионалисти развиваме и обогатяваме детските компетентности, разчитайки на потенциала на всяко дете.
 • Ние сме партньори със семейството, което намира при нас подкрепа, сътрудничество и компетентна педагогическа информация.

 

 МИСИЯ на ДГ ”ПРОЛЕТ”

 

Детска градина „Пролет” организира дейността си за изграждане на желаната визия чрез отглеждане, възпитание, социализация и обучение на децата, основано на:

 • съчетаване на традицията и добрите практики с постиженията на съвременната педагогическа наука и информационните технологии.

 

Ефективно използване на всички ресурси на Детска градина „Пролет” за създаване на условия:

 • в децата да се формират самостоятелност, чувствителност, отзивчивост към средата и творчество;
 • децата да придобият необходимите за възрастта им знания и умения и да бъдат подготвени за следващия етап в своето развитие;
 • децата да се ориентират успешно в динамично променящия се съвременен свят;
 • децата да развиват уникалната си индивидуалност и творчески потенциал;
 • да се достигнат държавните образователни изисквания и стандартите на Европейския съюз.

 

Чрез непрекъснато повишаване на качеството, ДГ „Пролет” да осигурява условия за:

 • цялостно развитие на детската личност - физическо, познавателно, езиково, духовно-нравствено, социално, емоционално и творческо;
 • придобиване на съвкупност от компетентности – знания, умения и отношения, необходими за успешното преминаване на детето към училищното образование.