ДГ "Пролет"
Детска градина в с. Първенец, общ. Родопи

Безопасност на движението по пътищата

 

ДЕТСКА ГРАДИНА „ПРОЛЕТ“, с. ПЪРВЕНЕЦ

4110 с. Първенец, ул. „Мир“ №2, общ. Родопи, тел: 0882 89 82 10

 

Директор…………………………

(подпис и печат)

 

 

ПЛАН

ЗА РАБОТА НА КОМИСИЯТА ЗА БЕЗОПАСНО ДВИЖЕНИЕ ПО ПЪТЯ ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2023/2024 ГОДИНА

ЦЕЛИ:

  1. Повишаване нивото на защитеност на децата, осигурени от техните учители и родители при движението по пътищата;
  2. Да се изградят у подрастващите знания, умения и навици за прилагане на правилата за безопасно движение;
  3. У децата да се изградят елементарни представи за пътното движение и умения за безопасно придвижване, като пешеходци.

 

ЗАДАЧИ:

  1. Успешно овладяване на азбуката за безопасно движение между детската градина и семейството;
  2. Разширяване на представите и затвърдяване на понятията – улично платно, тротоар, пешеходец, превозни средства, пешеходна пътека, кръстовище;
  3. Безопасни условия за придвижване на велосипедисти:
  • Велосипедни алеи, пътеки и зони;
  • Обучение на децата за управление на велосипед, като елемент от общото обучение за безопасно участие в пътното движение;
  1. Формиране ориентировъчна способност и сензитивност у децата.

 

Работен план на комисията по БДП за учебната 2023/2024 година

МЕСЕЦ

ОСНОВНИ ВЪПРОСИ ЗА РАЗРЕШАВАНЕ

СЕПТЕМВРИ

1.    Провеждане на заседание на КБДП

2.    Запознаване на педагогическия колектив с новия план за БДП

3.    Провеждане на дейности по обезопасяване на района на ДГ

4.    План-график за посещение на различни форми на обучение - ситуации и игри

ОКТОМВРИ

1.    Запознаване родителите по проблемите на БДП (първа родителска среща)

2.    Запознаване на педагогическия колектив с новите материали по БДП (литература и дидактични пособия)

3.    Представяне (разработване) на годишни планове за обучение по БДП (по групи) от преподавателите

4.    План-график за посещение на различни форми на обучение - ситуации и игри

5.    Провеждане на дейности по обезопасяване на района на ДГ

НОЕМВРИ

1.    План-график за посещение на различни форми на обучение - ситуации и игри

2.    Обезопасяване района на детската градина

2.1. Изрязване на изсъхнали клони на дърветата в двора

2.2. Дейности по поддържане на детските алеи и площадки

3.    Провеждане на анкета с родителите по проблемите по БДП

ДЕКЕМВРИ

1.      Провеждане на дейности по обезопасяване на         района на детската градина при зимни условия

1.1. Почистване и опесъчаване при необходимост

2.    План – график на посещение на различни форми на обучение – ситуации и игри

3.    Провеждане на беседа с родителите по БДП (по повод наближаване на коледните и новогодишни празници)

ЯНУАРИ

1.    Дейности по обезопасяване района на ДГ при зимни условия – опесъчаване, почистване, осветление  

2.    Информиране на педагогическия съвет за ефективността на обучението по БДП

3.    План – график за посещение на различни форми на обучение – ситуации, игри  

4.    Квалификация на учители по БДП

ФЕВРУАРИ

1.    Провеждане на „Ден по БДП“ (изложба)

2.    Провеждане на родителска среща по проблемите по БДП

3.     План – график на посещение на различни форми на обучение – ситуации и игри

4.    Месечно заседание на комисията по БДП

МАРТ

1.    Месечно заседание на комисията по БДП

2.    План – график за посещение на различни форми – ситуации, игри

3.    Обезопасяване на района на ДГ – почистване на двора и изрязване на сухи клони на дърветата

4.    Провеждане на обучаващи ситуации съвместно с родители, предвидени в годишното разпределение  

АПРИЛ

1.    Подвижни игри за затвърдяване знанията и уменията (придобити до този период) 

2.    Месечно заседание на КБДП

3.    План – график за посещение на различни форми – ситуации и игри

МАЙ

1.    Отчитане на КБДП пред педагогическия съвет

2.    Изпълнение на плана на комисията за учебната 2023/2024 година

3.    Предлагане за обсъждане и приемане на плана за следващата година

4.    План – график за посещение на различни форми

 

Състав на комисията по БДП в детската градина:

Председател: Виолета Удонджиева - учител

Членове:          Атидже Вурал - учител

                            Ренета Кехайова– учител